Słownik

A

Adserwer (ang. adserver)

system informatyczny umożliwiający emisję i zarządzanie internetowymi kampaniami reklamowymi, służy do organizacji, zarządzania, monitorowania i nadzorowania emisji bannerów reklamowych na stronach internetowych. Pozwala również na raportowanie i analizę wyników kampanii.

Affinity Index (AFI)

jest to dopasowanie użytkowników grupy celowej na wybranej witrynie w stosunku do dopasowania polskich użytkowników grupy celowej w całym internecie. Wartość indeksu powyżej 100 oznacza nadreprezentatywność grupy docelowej wśród użytkowników danego serwisu.

Animacja

stosowany na stronach WWW zabieg wyświetlania kolejnych stadiów ruchu zapisanych np. w formacie GIF.

 

B

Badanie site - centric

badanie polegające na mierzeniu aktywności użytkowników w internecie, prowadzone od strony witryny internetowej. Wyniki uzyskiwane są dzięki wbudowanym w kod HTML badanej strony skryptom pomiarowym. Dzięki temu znana jest aktywność każdego internauty odwiedzającego badaną witrynę .

Badanie user - centric

badanie polegające na mierzeniu aktywności użytkowników w internecie, prowadzone od strony użytkownika. Wyniki uzyskiwane są dzięki monitorowaniu aktywności uczestników panelu.

Baner reklamowy

Graficzna forma przekazania treści informacyjnych bądź reklamowych, będąca odnośnikiem do strony reklamowanego produktu. Baner to prostokątna forma umieszczana w górnej części serwisu.

Billboard

Reklama graficzna o wymiarach 750x100 px umieszczana centralnie w górnej części serwisu w miejscu tradycyjnego banera. Kliknięcie w billboard automatycznie przenosi użytkownika do strony Reklamodawcy.

Box śródtekstowy

Reklama graficzna zwana również rectanglem/naviboxem o wymiarach 300x250 lub 336x280 px umieszczana wewnątrz prezentowanych na serwisie treści. Kliknięcie w rectangle automatycznie przenosi użytkownika do strony Reklamodawcy.

Brandmark

Reklama graficzna mogąca przybierać dowolny kształt w obrębie założonej powierzchni; otwiera się nad aktywnym oknem przeglądarki. Musi zawierać przycisk x, zamykający reklamę. Może być przesuwana w obrębie okna przeglądarki, w którym wyświetlana jest strona.

Business-to-business (B2B)

kontakty handlowe między firmami i tworzenie sieci handlowych o różnym zasięgu - od lokalnego, poprzez regionalny, do globalnego. Rynek przeznaczony przede wszystkim dla producentów, importerów i eksporterów, hurtowników i dystrybutorów. Miejscem dokonywania transakcji jest wydzielona część Internetu, zwana Intranetem Gospodarczym.

Business-to-consumers (B2C)

kontakty handlowe pomiędzy firmami, a konsumentem. Polem działania jest otwarta sieć internetu o swobodnym dostępie.

 

C

Capping

to ograniczenie ilości kontaktów jednego użytkownika z daną reklamą; na przykład capping=3 oznacza, że dany użytkownik zobaczy reklamę maksymalnie 3 razy.

Cookie

jest to niewielki plik tekstowy zapisywany na dysku komputera użytkownika w momencie odwiedzania danej strony internetowej, pozwalający na jego identyfikację.

CPA (Cost Per Action)

opłata za określone działania – najczęściej rejestrację w danym serwisie lub zamówienie konkretnego produktu.

CPC (Cost Per Click)

opłata za każde kliknięcie w reklamę wygenerowane w trakcie trwania kampanii. Reklamodawca decyduje się na taki model płatności, jeśli zależy mu głównie na pozyskaniu nowych użytkowników jego witryny.

CPM (Cost Per Mile)

jest to koszt emisji 1000 reklam. Częściej stosowany w kampaniach, których celem jest utrwalenie marki w świadomości użytkowników, a nie bezpośrednie pozyskanie nowych klientów.

CR (Coversion Ratio)

wskaźnik określający, jaki procent użytkowników, którzy widzieli reklamę, zdecydował się na dokonanie czynności założonej przez Reklamodawcę. CR oblicza się w następujący sposób: CR = liczba internautów, którzy dokonali wymaganej czynności / liczba odsłon reklamy internetowej.

CTR (Click Through Ratio)

wskaźnik określający, jaki procent użytkowników kliknął w zaprezentowaną mu formę reklamową. CTR oblicza się w następujący sposób = liczba kliknięć w reklamę internetową / liczba odsłon reklamy internetowej.

Częstotliwość (ang. frequency)

to średnia ilość kontaktów użytkownika z reklamą internetową w określonym czasie.

 

D

Domena

jest to część adresu DNS, którym nazywane są witryny internetowe. Nazwy domenowe zapewniają niepowtarzalny adres internetowy, który jest swoisty tylko i wyłącznie dla jednej strony.

Double Billboard

reklama graficzna o wymiarach 750x200 px umieszczana centralnie w górnej części serwisu o powierzchni dwukrotnie większej niż billboard. Kliknięcie w double billboard automatycznie przenosi użytkownika do strony Reklamodawcy.

 

E

Emisja (ang. impression)

wyświetlenie reklamy.

 

F

FF (Flat Fee)

model zakupu powierzchni. Reklamodawca płaci za czas, w którym emitowana jest jego reklama. Taka forma rozliczenia emisji jest charakterystyczna dla kampanii wizerunkowych.

Flash

technologia służąca do tworzenia animacji z wykorzystaniem grafiki wektorowej na zasadzie klatek kluczowych. Pozwala tworzyć interaktywne, multimedialne, bazujące na grafice wektorowej strony WWW oraz wykorzystywana jest do produkcji reklam internetowych.

Frequency

zob. Częstotliwość


G

Geotargeting

system pozwalający na emisję reklamy w zależności od rejonu geograficznego, z którego użytkownik łączy się z internetem. System rozpoznaje użytkownika na podstawie jego adresu IP.

 

H

HTML (ang. HyperText Markup Language)

dominujący język wykorzystywany do tworzenia stron internetowych. Pozwala opisać strukturę informacji zawartych w dokumencie nadając znaczenie poszczególnym fragmentom tekstu (formując linki, nagłówki, akapity, listy, itp.) oraz osadzić w tekście dodatkowe obiekty np. statyczne grafiki, interaktywne formularze, dynamiczne animacje. W składni języka HTML wykorzystuje się znaczniki opatrzone z obu stron nawiasami ostrokątnymi.

HTTP ( ang. Hypertext Transfer Protocol)

jeden z protokołów internetowych. Za pomocą protokołu HTTP przesyła się żądania udostępnienia dokumentów WWW i informacje o kliknięciu odnośnika oraz informacje z formularzy.

 

I

Impression

zob. Emisja.

Internauta (Użytkownik)

jest każda osoba, która przynajmniej raz w miesiącu korzysta z internetu.

Interstitial

reklama graficzna w formie pełnoekranowej animacji z możliwością zawarcia efektów dźwiękowych. Uruchamiana po całkowitym załadowaniu, musi zawierać przycisk x, zamykający reklamę.

IP (Internet Protocol)

unikalny i niezmienny adres IP przydzielony do każdego komputera w sieci w celu jego lokalizacji; adres zapisuje się jako cztery liczby z zakresu 0 do 255 oddzielone kropkami, np. 194.181.34.19

 

K

Kategoria

jest to cecha za pomocą, której można opisać tematykę witryny. Do tej samej kategorii może należeć kilka witryn wyszczególnionych ze względu na podobna tematykę.

 

L

Liczba odsłon

liczba odsłon wygenerowanych przez wybraną grupę celową na wybranych witrynach w wybranym okresie czasu.

Link

inaczej hiperłącze – element nawigacyjny ułatwiający przemieszczanie się pomiędzy dokumentami, bądź różnymi miejscami w tym samym dokumencie (odsyłacz do innego pliku).

 

M

Mailing

jest to forma reklamy internetowej, która polega na przesłaniu do określonej grupy adresatów, wiadomości elektronicznej, czyli tzw. e-maila. Może on zawierać tekst reklamowy, zdjęcia lub krótką graficzną ofertę konkretnego produktu Reklamodawcy. Mailing wysyłany jest wyłącznie do osób, które zgodziły się na jego otrzymywanie.

Media Plan

jest to plan kampanii reklamowej zawierający informacje odnośnie: terminu poszczególnych obecności; witryn, na których kampania będzie emitowana; użytych form reklamowych; ilości odsłon/klików bądź czasu emisji; cen; oraz przewidywanej efektywności przeprowadzonej kampanii reklamowej.

 

N

Navibox

inaczej rectangle, banner śródtekstowy o wymiarach 300x250 lub 336x280 px . Jest to reklama graficzna umieszczana wewnątrz prezentowanych na serwisie treści. Kliknięcie w navibox automatycznie przenosi użytkownika do strony Reklamodawcy.

 

O

Odsłona (Page View)

wyświetlenie strony użytkownikowi w wyniku zapytania skierowanego przez przeglądarkę.

 

P

Page View (Odsłona)

Zob. Odsłona.

Przeglądarka internetowa (ang. browser)

program komputerowy, służący do pobierania i wyświetlania zawartości dokumentów z serwerów internetowych, a także odtwarzania plików multimedialnych (czasem za pomocą różnych wtyczek).

Push Billboard/Double Billboard

interaktywny billboard/double billboard, który po najechaniu na niego kursorem myszy „rozwija się” do większych rozmiarów, powodując przesunięcie treści serwisu w dół, dzięki czemu nie zostają one zasłonięte. Po przesunięciu kursora poza obszar reklamy, forma "zwija się" do wyjściowej wielkości, a treści strony wracają na swoje początkowe miejsce.

 

R

Rating

odsetek grupy docelowej, który zetknie się z konkretną reklamą bądź kampanią; kluczowe pojęcie procesu planowania kampanii.

Rectangle

inaczej navibox, banner śródtekstowy o wymiarach 300x250 lub 336x280 px . Jest to reklama graficzna umieszczana wewnątrz prezentowanych na serwisie treści. Kliknięcie w rectangle automatycznie przenosi użytkownika do strony Reklamodawcy.

Rich Media

typ reklamy internetowej łączącej wiele form, jak animacja, film, dźwięk, interakcja- możliwość wpływania przez użytkownika na przebieg akcji na ekranie; przykładem reklamy typu rich media są gry lub bannery wykonane w technologii Macromedia Flash.

ROC (Run On Category)

emisja reklamy na witrynach należących do danej kategorii.

RON (Run On Network)

emisja reklamy w całej sieci (kampanie o dużym zasięgu).

ROS (Run On Site)

emisja reklamy na wszystkich podstronach konkretnej witryny (reklama dedykowana na witrynie).

 

S

Screening

reklama składająca się z billboarda/ double billborada i tapety reklamowej wyświetlających się jednocześnie na serwisie. Tapeta jest formą pojawiającą się w tle i nieklikalną. Dopiero kliknięcie w billboard/double billboard automatycznie przenosi użytkownika do strony Reklamodawcy.

Scroll Billboard/Double Billboard

ruchomy billboard/double billboard, który przesuwa się wraz z przewijaniem w górę i w dół oglądanej strony, dzięki czemu reklama pozostaje zawsze widoczna dla użytkownika odwiedzającego serwis. Musi zawierać przycisk x, którego kliknięcie powoduje odesłanie danej formy na jej stałe miejsce.

Scroller

reklama graficzna emitowana na dole okna przeglądarki, trzymająca się jej dolnej krawędzi niezależnie od przewijania strony. Może zawierać tekst, elementy graficzne, statyczne jak i animowane. Musi zawierać przycisk x, zamykający reklamę.

Sesja

seria odsłon w internecie, pomiędzy którymi nie wystąpiła przerwa dłuższa niż 30 minut.

Skyscraper

pionowa reklama graficzna umieszczana z prawej/lewej strony serwisu o wymiarach 120x600 lub 160x600 px. Kliknięcie w skyscraper automatycznie przenosi użytkownika do strony Reklamodawcy.

SOV (Share of Voice)

to procentowy udział liczby emisji reklamy do całkowitej liczby odsłon strony, na której reklama się ukazuje; SOV = 50% oznacza, że połowa wszystkich odsłon reklamy na stronie należeć będzie do Reklamodawcy.

Streaming

technologia pozwalająca na prezentowanie przekazu video/audio na komputerze użytkownika w czasie rzeczywistym; wykorzystywana do tworzenia zaawansowanych kreacji reklamowych w internecie.

 

Ś

Średni czas na użytkownika

całkowity czas jaki przeciętny użytkownik z wybranej grupy celowej spędził na wybranej witrynie w wybranym okresie czasu.

Średni czas odsłony

średni czas pomiędzy dwoma odsłonami w ramach jednej wizyty wygenerowany przez wybraną grupę celową na wybranych witrynach w wybranym okresie czasu.

Średnia liczba odsłon na użytkownika

liczba odsłon na wybranej witrynie wygenerowana przez przeciętnego użytkownika z wybranej grupy celowej w wybranym okresie czasu.

Średnia liczba sesji na użytkownika

liczba sesji wygenerowana przez przeciętnego użytkownika z wybranej grupy celowej w wybranym okresie czasu.

 

T

Targetowanie

precyzyjne kierowanie reklamy internetowej do określonej grupy osób według kryteriów demograficznych i socjograficznych takich jak: płeć, wiek, miejsce zamieszkania, branża, zainteresowania itd.

Toplayer

reklama graficzna wyświetlana nad treścią strony w dowolnym jej miejscu na przezroczystej warstwie. Toplayer może mieć dowolny kształt oraz zawierać efekty dźwiękowe. Animacja sama znika po max 10 sek., dodatkowo musi zawierać przycisk x, zamykający reklamę.

 

U

Użytkownik Realny (RU - Real User)

użytkownik, który wykonał w danym miesiącu co najmniej jedną odsłonę; liczba real users estymowana jest na podstawie dwóch badań prowadzonych przez dwa instytuty badawcze Gemius S.A. oraz SMG/KRC MillwardBrown.

Użytkownik Unikalny (UU – Unique User)

użytkownik odwiedzający określony serwis w pewnym przedziale czasowym; liczba unique users tylko w przybliżeniu odpowiada liczbie internautów odwiedzających stronę i opiera się na liczbie aktywnych cookies.

URL (ang. Uniform Resource Locator)

ujednolicony format adresowania zasobów (informacji, danych, usług), stosowany w Internecie i w sieciach lokalnych. URL najczęściej kojarzony jest z adresami stron WWW, ale ten format adresowania służy do identyfikowania wszelkich zasobów dostępnych w internecie.

 

W

Wizyta

seria odsłon na danej witrynie, pomiędzy którymi nie wystąpiła przerwa dłuższa niż 30 minut.

Współoglądalność

procentowo wyrażony udział liczby wspólnych użytkowników do liczby wszystkich użytkowników, którzy odwiedzili dane witryny w określonym czasie.

 

Z

Zasięg

stosunek liczby użytkowników, którzy dokonali przynajmniej jednej odsłony na wybranej witrynie w wybranym okresie czasu do całkowitej liczby internautów w miesiącu, do którego należy wybrany okres czasu.

Polityka Prywatności
© 2010-2015 Evolution Media Net. Wszystkie prawa zastrzeżone.